ഐഡി കാർഡ്

പ്രവാസി ഐഡി കാർഡ് അപേക്ഷിക്കാൻ അംഗങ്ങളെ സഹായിക്കുക.

പ്രവാസി ഐഡി കാർഡ് അപേക്ഷിക്കാൻ അംഗങ്ങളെ സഹായിക്കുക.

പ്രവാസി ലോൺ പോലെ നോർക്കയുടെ മറ്റൊരു സേവനമാണ് പ്രവാസി ഐഡി കാർഡ്.

പ്രവാസി ഐഡി കാർഡ് എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നത് വായിക്കുക - പ്രവാസി ID കാർഡ് എടുക്കണോയൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക -