ക്ഷേമനിധി

ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ റെജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ അംഗങ്ങളെ സഹായിക്കുക

ഐഡി കാർഡ്

പ്രവാസി ഐഡി കാർഡ് അപേക്ഷിക്കാൻ അംഗങ്ങളെ സഹായിക്കുക

പ്രവാസി ലോൺ

പ്രവാസി ലോൺ അപേക്ഷിക്കാൻ അംഗങ്ങളെ സഹായിക്കുക

മറ്റു പദ്ധതികൾ

പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റു ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതികൾ

പ്രവാസി വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം

പ്രവാസി വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം അപേക്ഷിക്കാൻ അംഗങ്ങളെ സഹായിക്കുക

പ്രവാസി ഹൗസിങ്ങ് ലോൺ

പ്രവാസി ഹൗസിങ്ങ് ലോൺ അപേക്ഷിക്കാൻ അംഗങ്ങളെ സഹായിക്കുക

പ്രവാസി പ്രസവ ധനസഹായം

പ്രവാസി പ്രസവ ധനസഹായം അപേക്ഷിക്കാൻ അംഗങ്ങളെ സഹായിക്കുക

വിവാഹ ധനസഹായം

വിവാഹ ധനസഹായം അപേക്ഷിക്കാൻ അംഗങ്ങളെ സഹായിക്കുക

പ്രവാസി വാഹന ഇൻഷുറൻസ്

യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ വാഹന ഇൻഷുറൻസ് സേവനം.

ചികിത്സ ധനസഹായം

ചികിത്സ ധനസഹായം അപേക്ഷിക്കാൻ അംഗങ്ങളെ സഹായിക്കുക

Services

സേവനങ്ങൾ

ക്ഷേമനിധി

ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ റെജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ അംഗങ്ങളെ സഹായിക്കുക

ഐഡി കാർഡ്

Pravasi id card and insurance card from Norka. Membership card from PCWA

പ്രവാസി ലോൺ

Assistance of acquiring Pravasi loan with subsidy. Support for project report, application and approval.

മറ്റു പദ്ധതികൾe

Apply for other pravsi services

Support for applying to other services under Norka and Pravasi welfare fund. Karunay, NDPREM, marriage, hospital funds.

പ്രവാസി ബിസിനസ് മാർക്കറ്റിംഗ്

Business directory, digital marketing, SEO, Web design etc